Varsel om oppstart av regulering detaljplan Grilstad - Stranda

Grilstad.jpg

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla om
igangsetjing av privat detaljregulering for del av eigedomen bnr. 50, bnr. 52 m. fl. i
Stranda kommune.

Grilstad AS er utbyggar og OSE er plankonsulent for planarbeidet.

Lokalisering
Planområdet ligg om lag 1,2 km i luftline nordvest for Stranda sentrum i Stranda
kommune, mellom Ødegårdvegen og Skaffarvegen. Hovudtilkomst til planområdet frå
fylkesveg 60 er via Ødegårdsvegen.

Planområdet
Planområdet består av eigedomane gnr./bnr. 50/44, 52, 77, 97 og 51/35 og er på om lag
22,5 daa. Planområdet er næringsområde som er delvis bygd ut gjennom fleire etappar og
jordbruksareal i drift.

Gjeldande arealplan
I kommunedelplan Stranda sentrum har planområde formål næring og LNF (landbruk,
natur og friluft).

Planområdet er ikkje regulert. Det er under regulering gang- og sykkelveg langs
Ødegårdsvegen. Det vil ikkje kome i konflikt med planområdet.

Næringsutvalet i Stranda kommune gav dispensasjon frå jordlova til å dele frå 8 daa til
Stranda spekemat AS i sak NU-013/11 og NU-014/11, med følgjande vilkår:
• Overskot av matjord skal takast varer på og nyttast til jordbruksformål
• Dispensasjonen fell vekk dersom tiltak ikkje er sett i gang innan tre år etter vedtaket
er gjort

Mål med planarbeidet
Grilstad AS er i stadig vekst og har behov for meir areal til både meir bygningsmasse og
manøvreringsareal for å optimalisere transportlogistikken. Utviding av næringsområdet vil
opne for:
• nytt bygg på om lag 2000 m²
• omlegging av tilkomstveg som vil opne for meir utbyggingsareal og betre tilkomst
• betre tilrettelegging for kunde- og intern parkering
• betre transportlogistikk av varer inn og ut

Oppstartsmøte med kommunen
Det vart halde oppstartsmøte med kommunen 21.12.2017, med følgjande hovudpunkt:
• Kulturminne – avklaring er viktig for framdrifta for planarbeidet. Det er gjort funn
nord for planområdet
• Tilkomst – viktig for beredskap
• Vassdrag/flaum – gjennom planområdet er bekk lagt i røyr/kulvert. Kommunen rår
til å opne opp bekken. Tiltakshavar opplyste om at bekken må liggje i røyr/kulvert
for delar av planområdet på grunn av utnytting av området. Kapasitet røyr/kulvert
må bereknast slik at bygg har tilstrekkeleg tryggleik mot flaum i høve teknisk
forskrift
• Jordbruksareal - utvidinga av næringsområdet vil medføre omdisponering av
jordbruksareal. Matjorda må takast vare på, eller aller best opparbeide tilsvarande
nytt areal med jordbruksareal. I 2011 vart der gjeve dispensasjon til omdisponering
av jordbruksareal
• Utnytting (BYA) – kommunen ser det som positivt med høg BYA når det skal
byggjast på jordbruksareal
• Byggjegrense til veg – kommunen set ikkje krav til byggjeavstand frå privat veg
• Konsekvensutgreiing (KU) – kommunen vurderer at tiltaket ikkje kjem inn under
KU-forskrifta

Konsekvensutgreiing
Vurdering av planarbeidet etter KU-forskrifta:

Etter § 6b skal reguleringsplanar alltid KU-vurderast etter tiltak i vedlegg I. Punkt 24,
storleik næringsbygg, dagens areal er på om lag 6 daa, nytt tilbygg rundt 2 daa, grense
er 15 daa. Tiltak etter vedlegg I vil ikkje slå inn for denne planen.

Etter § 8 skal planar KU-utgreiast dersom dei får vesentleg verknad for miljø og
samfunn og tiltak i vedlegg II. Etter sjekk i naturbase er det ikkje registrert sårbare
naturtypar i eller ved området. Etter sjekk i Gislink er det ikkje registrert konflikt med
andre omsyn. Utviding av næringsareal vil ikkje gje vesentleg negativ verknad for
verken miljø eller samfunn.

For landbruksareal blir KU-forskrifta tolka slik at omdisponering av om lag 6,5 daa
jordbruksareal ikkje vil medføre krav om KU.

Etter ei samla vurdering blir det vurdert at planarbeidet for Grilstad - Stranda ikkje
utløyser krav om konsekvensutgreiing eller planprogram.

Informasjon og medverknad
Det vil bli sendt varsel om oppstart til naboar og gjenbuarar, kunngjering i lokal avis og
på nettet, i samsvar med pbl. § 12-8. For nærare informasjon ta kontakt med OSE, mob.
974 89 987 eller e-post bjarte@oseing.no. Reguleringsarbeidet blir vurdert til å gje små
negative ulemper for naboar. Det blir difor ikkje lagt opp til medverknadsmøte i samband med oppstart av planarbeid. Det vil bli vurdert medverknadsmøte i samband
med offentleg ettersyn.

Meir informasjon
Møtereferat frå oppstartsmøtet 21.12.2017, varslingsbrev og forskjellege kart blir lagt ut
på Stranda kommune sine heimesider under varsel om oppstart:
www.stranda.kommune.no/tenester/bygg-plan-og-eigedom/plan/varsel-om-oppstart/

Merknadar til oppstartsmeldinga
Merknadar som har verknad eller interesse for planarbeidet kan sendast:

OSE ingeniørkontor as på e-post firmapost@oseing.no

eller

OSE ingeniørkontor as
Vikegata 19 A,
6150 Ørsta

Frist for merknadar vert sett til 16.02.2018. Merk fråsegn med P1471.

Alle mottekne dokument og merknadar blir sendt kommunen saman med
planframlegget.

Vidare sakshandsaming
Etter at meldingsfrista er ute vil plandokumenta bli utarbeidd for deretter å bli sendt
Stranda kommune for sakshandsaming. Etter handsaming i kommunen blir
plandokumenta lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då bli høve til å kome med
merknadar til planframlegget før vidare politisk handsaming og vedtak.

Med helsing
Bjarte F Friisvold
Arealplanleggar

Vedlegg:
Plangrense - kommunedelplan Stranda sentrum
Plangrense
Plangrense flyfoto
Plangrense reguleringsplan
Oppstart av planarbeid
Referat oppstartsmøte
Vedtak PLA-004_18
Oversiktskart
Vedtak NU-13_11 og NU-14_11

Brev sendt elektronisk til:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune
Statens vegvesen
NVE
Mattilsynet
Stranda Energi AS
ÅRIM
Rådet for funksjonshemma, eldrerådet og born og unges representant i plansaker
Stranda kommune Øyna 13 6200 Stranda
Brev:
Ola Ødegård Ødegårdsvegen 153 6200 Stranda
Jens Arne Ødegård Jakobvegen 45 6200 Stranda
Otto Ødegård Ødegårdsvegen 169 6200 Stranda
Aage Eliassen Rådyrvegen 78 6425 Molde
Arnfinn Eliassen Ratvikvegen 114 6015 Ålesund
Asbjørn Perry Stige Regimentsveien 18 1820 Spydeberg
Turid O W Stige Regimentsveien 18 1820 Spydeberg
Stranda Eigedomsselskap as Øyna 13 6200 Stranda
Nye Slettvoll Møbler eiendom as Skaffarvegen 105 6200 Stranda
Mass Peter Jelle Skaffarvegen 86 6200 Stranda
Jonatan Sporsheim Jelle Skaffarvegen 88 6200 Stranda
Kåre Tennøy Skaffarvegen 98 6200 Stranda